Jätelain uudistus

Yhteenveto uuden jätelain (646/2011) tuottajia, tuottajayhteisöjä ja jakelijoita koskevista keskeisimmistä muutoksista sähkö- elektroniikkalaitteita koskevilta osin.

 

Uuden, 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain säännökset tulevat pääosin voimaan siirtymäajan jälkeen 1.5.2013.

 

Tuottajia koskevat muutokset

 

47 §: Tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat järjestää rinnakkaisia keräys- ja vastaanottojärjestelmiä, jos se tehdään yhteistoiminnassa tuottajien kanssa. Muut kuin tuottajat saavat tarjota tuotteiden uudelleenkäyttöön tai sen valmisteluun liittyviä palveluita.

 

51 §: Tuottajan on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista, aukioloajoista, niissä vastaanotettavista jätteistä ja muista tarpeellisista asioista. Tuottajan on vuosittain toimitettava selvitys järjestämästään tiedotuksesta Pirkanmaan ELY-keskukseen.

 

55 §: Tuottajan on ilmoitettava tuotteidensa jakelijalle kuulumisestaan tuottajarekisteriin.

 

107 §: Pirkanmaan ELY-keskus voi peruuttaa hyväksymistä koskevan päätöksen, mikäli tuottaja kirjallisista huomautuksista huolimatta toistuvasti laiminlyö jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia tuottajavastuuvelvoitteita koskien vastaanottoa, uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä tai muuta jätehuoltoa. Tuottajarekisteriin hyväksyntä raukeaa ilman erillistä päätöstä, jos tuottajan tuottajavastuun piiriin kuuluva toiminta lakkaa.

 

131 – 133 §: Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun tuottajalle, joka ei ole tehnyt hakemusta tuottajarekisteriin eikä liittynyt tuottajayhteisöön tai lähettänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle jätelain 54 §:n mukaisia seurantatietoja. Laiminlyöntimaksu hakemuksen tekemättä jättämisestä on yksi prosentti maksuvelvollisen edellisen vuoden tilikauden liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500.000 euroa. Maksu seurantatietojen ilmoittamatta jättämisestä on vähintään 500 euroa ja enintään 10.000 euroa.

 

152 §: Tuottajatiedostoon merkittynä olevan tuottajan on tehtävä uusi hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi kahden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta, siis 1.5.2014 mennessä.

 

Tuottajayhteisöjä koskevat muutokset

 

51 §: Tuottajan (ja tuottajayhteisön) on tiedotettava käytöstä poistettujen tuotteiden vastaanottopaikkojen sijainnista, aukioloajoista, niissä vastaanotettavista jätteistä ja muista tarpeellisista asioista.

Tiedotuksesta on vuosittain toimitettava selvitys Pirkanmaan ELY-keskukseen.

 

62 §: Tuottajat voivat yhdessä perustaa oikeustoimikelpoisen tuottajayhteisön. Tuottajayhteisöön ei saa kuulua muita kuin tuottajia.

 

63 §: Tuottajayhteisön on ylläpidettävä julkisesti saatavilla olevaa, ajantasaista luetteloa tuottajista, jotka ovat siirtäneet sille tuottajavastuunsa. Luetteloon on merkittävä jäsenen nimi ja yritys- ja yhteisötunnus ja luettelon on oltava saatavilla tietoverkossa.

 

64 §: Tuottajayhteisön tulee voida vastata sille siirretyistä tuottajavastuuvelvoitteista jatkuvasti vähintään kuuden kuukauden ajan. Tuottajayhteisön on esitettävä Pirkanmaan ELY-keskukselle selvitys vakavaraisuudestaan ja toimintasuunnitelma uudelleenkäytön ja jätehuollon järjestämiseksi. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vaadittavista selvityksistä ja suunnitelmista ja niiden toimittamisesta.

 

103 §: Tuottajayhteisöpäätös on voimassa toistaiseksi ja määräajan.

 

107 §: Pirkanmaan ELY-keskus voi peruuttaa hyväksymistä koskevan päätöksen, mikäli tuottajayhteisö kirjallisista huomautuksista huolimatta toistuvasti laiminlyö jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia tuottajavastuuvelvoitteita koskien vastaanottoa, uudelleenkäyttöä, hyödyntämistä tai muuta jätehuoltoa. Tuottajarekisterin hyväksyntä raukeaa ilman erillistä päätöstä, jos tuottajayhteisö puretaan tai sen toiminta lopetetaan.

 

152 §: Tuottajayhteisön on tehtävä uusi hakemus tuottajarekisteriin 1.5.2013 mennessä.

 

Tuotteiden jakelijoita koskevat muutokset

 

56 §: Tuotteen jakelijan on myyntipisteessään otettava maksutta vastaan

- kannettavat paristot ja akut (ilman uuden ostopakkoa)

- kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteet (1:1 periaatteella)

Jakelija saa luovuttaa tuotteet vain tuottajan lukuun toimivalle kuljettajalle tai käsittelijälle.

Jakelija vastaa järjestämänsä vastaanoton kustannuksista.

 

57 §: Jakelijan on myyntipisteessään ja muussa markkinoinnissaan tiedotettava mahdollisuudesta luovuttaa käytöstä poistettu tuote jakelijan vastaanottoon ja vastattava tiedotuksen kustannuksista.

 

Jätteiden vastaanottoa ja hyödyntämistä koskevat muutokset

 

49 §: Tuottajan on järjestettävä vastaanottopaikkoja siten, että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa järjestettyyn vastaanottoon. Vastaanottopaikkojen määrästä voidaan antaa asetuksella tarkempia säännöksiä. Tuottajan on haettava maksutta kannettavat paristot ja akut ja kotitalous-SER jakelijan vastaanottopaikasta.

 

Tuottajarekisteriä koskevat muutokset

 

142 §: Tuottajatiedosto on jatkossa tuottajarekisteri. Sekä tuottajat että tuottajayhteisöt hyväksytään tuottajarekisteriin. Pirkanmaan ELY-keskuksen on pidettävä julkisesti saatavilla olevaa ajantasaista luetteloa tuottajarekisteriin hyväksytyistä tuottajista ja tuottajayhteisöistä. Luettelo on oltava saatavilla tietoverkossa.

 

 

Lähde: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus)